ประกาศ

   กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือคุณวุฒิในการสมัครสอบ ให้ติดต่อสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 025412339

   กรณีมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ หมายเลขโทรศัพท์ 027845888 ต่อ 8133

หรือติดต่อทาง E-mail : coj@tks.co.th