เมนูหลัก

หน้าแรก
ใบสมัครออนไลน์
พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
พิมพ์ใบสมัคร
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ในใบสมัครออนไลน์
ยื่นใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบแบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเกิดของท่าน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
 
*หลังจากชำระเงินแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ในเวลาประมาณหลังเที่ยงของวันทำการถัดไป*