พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเกิดของท่าน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
*กรณี "ไม่พบข้อมูล" อาจเกิดจากกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ให้ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ซ้ำใหม่อีกครั้ง*