พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

กรุณากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเกิดของท่าน เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูล
*กรณี "ไม่พบข้อมูล" ให้ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินที่เมนู "ตรวจสอบการชำระเงิน"*